is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stoopen, of ï.56 liter per hectoliter, zullen, onverminderd liet redres, de kosten uitgetrokken worden len laste van hem di • de liermeting of hcrrocijing gevraagd heeft.

De elijks Tvanneir ! ij de herweging liet verschil blijft helleden den graad, zullen, on erminderd het redres, de kosten uitgetrokken worden , als boven.

In een der beide opgenoemde geval en het verschil meer bedragende ten nadeele van het entrepot, zal de roeijer of pvpever onderhevig wezen aan eene hoete, door de administratie bij de instructie der roeijers en proevers, naar gelang van dat meerdere verschi , te regelen, in overeenstemming met de bepalingen van de algemeene wet, omtrent den ophef der indirecte belastingen, ten zij er sporen waren van kwade trouw, in welk geval, het zij vó r- het zrj tegen het belang van den lande geplee d , de schuldige r >eijer of proever uit 'slands dienst gedimitteerd en naar bevind van zaken crimineel vervolgd zal worden.

I)e weaing en herwcg'ng, of bepaling der graden van sterkte, zullen zoo in het geval van dit arlikel als van dc verdere, alleen mogen geschieden met of door den Nederlandschen vochtweger.

Art. 43,

Tot meerder gerijf van den handel en ter vermijding van noodeiooze overschrijving, zal de oplage in het entrepót niet slechts kunnen geschieden, voor rekening en op name van den brander ot distiiatenr, welke voor den impost is eedebiteerd, maar ook voor rekening eli op naam van een derde, waarhij echter zal moeten worden geobserveerd al hetgeen art. 4l en 4s omtrent het verkrijgen van ee consent-bi'jet, het afteekenen van hetzelve, en het ro.'ijeii en proeven der dranken is bepaa'd : zullende de afschrijving van den impost op den voet hierna artikel 47 gemeld, geschieden, ol na dat de dranken in het entrepot zu'len zijn opgeslagen, en de entrepositaris voor dez>lve za! zijn gedebiteerd, en daarvan behoor ijk bewijs aan den ontvanger, bij welken de'afleveraar gedebiteerd i«, zal zi;n over^ebragt, of onmiddellijk bij het ten kantore des ontvangers a nkonien en ontvangen van het co sent - biljet, voor zoo v re die. gene, aan welke de aflevcung geschiedt, bij den ontvanger te? plaatse waar hij de draijkeu wil entre-

po-