is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en tegenwoordigen afleveraar des gedistileerds of zijnen opvolger bij het primit:ve entrepöt in te'leveren, zal de verkrijger of kooper van dusdanigen drank de aflevering van dien cUclaar kunnen vorderen , en deze door den, opziener bewerkstelligd worden, behoudens de verificatie der aanvrage, in evengemeld 4yste artikel vastgesteld , en het door den opziener des entrepots bekomen van bewijs zijnes ontvangers, dat bij het nieuw entrepot aan alle de formaliteiten van zekerheid voldaan is.

Het reen der nederlage, door den opziener, ten gevolge der bepaling van art. 46 uitgereikt, zal te dezer gelegenheid, behoorlijk door den eersten houder .gekwiteerd , aan hem opziener moeten worden terug gegeven.

Dij vervoering zal plaats moeten hebben onder geleide van het, hier boven vermelde en door den zoo evengenoemden opziener des ouden entrepóts in dorso afgeteekende, consentbiljet en binnen den tijd, door hem bij de aflevering of afscheping daartoe op het biljet te stellen; en zullen, bij het arrivement, omtrent de nadere of nieuwe nederlage, alle de formaliteiten geobserveerd moeten worden, die, teu aanzien der prlmitive, bij deze wet zijn voorgeschreven.

Ingeval de vervoering zoude mogen plaats hebben onder toezigt van de vereischte wacht, zal door de ambtenaren geresilieerd kunnen worden van de borgstelling , mits zulks op de biljetten worde uitgedrukt.

Art. 53.

XJitslag naar buiten 's lands.

Om consent tot den uitslag naar buiten 'slands te verkrijgen, zal de belanghebbende zeehandelaar of brander zich moeten vervoegen bij den ontvanger ter plaatse des entrepóts , en aldaar, of het bedrag van den eventueel verschuldigden impost consigneren, of deswege zekerheid stellen.

Hieraan voldaan en het vereischte consent een dubbel van dien, op den voet van het reglement voor den uit»der, "verkregen hebbende, zal hij deze dokumenten, gemunieerd van de aanvrage, hier boven art. 49 vermeld , ter hand stellen aan den opziener des entrepóts, welke hem daarop de gerekwireerde en voor negotie naar buiten's lands bestemde partij zal laten volgen, onder afteekening eu teruggave van het <• G con-