is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den antieren gfscTiikt aijn om eene f brijk uit te tnakcn, of (ie s>eljeele of gedeelteliilce fabrikagie van bieren te bewerkstelligen , zulleu gehouden zijn daarvan de vercLsefctte aangifte te doen.

Koperslagers en kuipers, welke dezelve gereedschappen, in hunne wiuke's of werkp:aatsen voor dit huu beroep hebban. en geenszins gevestigd ooi er in te beslaan , of bieren of gei'j i soortir e dranken te brouwen, zuilea Vaxi deze aangifte gedispenseerd zijn.

Art. 47.

Ver ze ding.

De buiten activiteit zijnde brouwerijen en gereedschappen , art 46 omschreven, zullen t )t het brouwen of fabriceren van bieren o bruikbaar gemaakt worden door het verzegelen der roer u pen en ketels

De verzegeling zat moeten bawrkstelligd worden door twee ambtenaren der indirecte belastingen , op den voet, nader door de administratie voor te schreven.

De belanghebbende zal uitgenoodigd worden om daarbij tepenwoordg te zijn.

Van de verzegeling zal een proces-verbaal opgemaakt •▼orden , waarin het pand, de verzegelde werktuigen of gereedschappen , het getal zegels en den tijd der verzegeling behoorlijk omschreven zijn ; hetzelve zal den tegenwoordig zijnde belaiighebbeitden ter teekening worden aangeboden en anders gewag maken van dezes afwezendheid , of ook eventueel van zijne weigering om het proces - vei baal door zijne handtee— kening te bekrachtigen.

Een dubbel van dit do.'.urnent zal den belanghebb nde tegen recu worden uitgereikt, en ingeval van weigering om hetzelve aantenemen, bij het plaatselijk bestuur gedeponeerd, worden.

Art. 48.

Tnrigling der brouwerijen.

De grootte der kuipen en ketels in de brouwerijen, wordfi Vastgesteld als volgt, te weten:

a. De kuipen.

In gemeenten van vijf duizend zielen en daarboven, ecn« roerkuip voor iedere brouwerij, van niet minder dan 52 ankers, dat is i3 tonnen of 20,18 hectoliters; eu

In