is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op de gedepoueer Ié !i;ercn, en anderzins, het zij op deiï borg, liet zij op den debiteur teo principale, naar gelan* de ontvanger zuij.s noodig oordeelt of de omstandigheden t.it mede brengen , bij parate executie moeien verhaald worden.

A. !<: de bieren, welke, in des geëxecuteerdens brouwerij, pakhuizen, kelders o f bergplaatsen 'gevonden worden, zullen, 3levens de brouwerij en de verdere goederen van den nalatigen, verbonden en aansprakelijk zijn voor het verschuldigde.

Zi.io wanneer de debiteur de vervolging tot de saisie laat voorLoopen ol wel bankbreukig wordt , z;ü de ontvanger ia liet eerste geval de bevoegdheid hebben, en in het iweecle verp:;gt wezen om, in overeenstemming met de bepalingen der algemeene wet op den ophef der indirecte belastingen, den lande, of meer bijzonderde borgen van den debiteur voor <!e verdere gecrediteerde' termijnen, te secureren , door bet in beslag nemen der goederen en hel procederen tegen den na atigen wegens alle de verdere posten , welke ten zij — nen name zouden mogen open staan.

De borgen wegeos alle dusdanige andere termijnen dan die, wegens weike de executie begonnen is, zullen echter bij een eventueel deficit nimmer tot oplegging van dit ove— *'S gedeplte van den impost kunnen gedrongen worden, dan naar gelang de termijnen, waarvoor zij goed gesproken hebben , verschijnen zullen.

Wanneer, in gev-il van insolventie of executie, de bieren Verkocht worden aan iemand die in gewone gevallen bet ie^t heeft gebruik te maken v,;ïn de faciliteiten bij een der dite laatste nummers in art. 67 dezer wet opgegeven, zal de kooper, niettegenstaande, door de genoemde insolventie of ixecutie, deze. ve faciliteiten bereids vei'beuid waren, even» wel daarvan als nog mogen profiteren.

Art. 69.

Tweed? ivrfze van aanzuiveren.

Waaneer de brouwer deszelfs bieren of een gedeelte van d:en wenscht af te leveren aan een ander brouwer of handelaar, zal hem zulks geheel vrijstaan; doch dit wenschenJe te doen met overschrijving van den impost, bij de