is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en drie stuivers Tan iedere zeltzer-water-kruik of gvootere flesch dan de ordinaire flesgchen, — beide voor deze dran-_ ken, welke gebotteld worden ingevoerd, en eindelijk vijf stuivers veertien penningen voor< ieder anker ruimte, of vijftien stuivers voor ieder hectoliter ruimte, welke de zoogenaamde werken of tweelings- kuipen in de verzur.rplaatgen der binnenlandsche kunst - azijtimakerijen. en de roerei' andere beslagkuipen der mede binnen het Rijk gevestigds bier-azijnmakeiijen bevatten; en welke somme verschuldigd zal wezen, zoo dikwijls de gemelde ruimte lot het beslaan of "Vermengen dei' spec^en zal gebiuiLt worden. ^

De meerdere en mindere hoeveelheden der buitenlandscue «zijnen , limoensap , cider of poirée , zullen gerekend worden naar adyenant.

Art. 2.

Verschuldigdheid der belasting.

De belasting ral verschuldigd zijn , voor zoo veel de ingevoerd wordende azijnen, limoensap, cider en poirée aangaat, dadelijk bij den invoer, en voor zoo veel de binnenlandsche bier- en kuust-azijnen aangaat, dadelijk nadat de verklaring bij art. 53 , 62 , 65 en 67 dezer wet omschreven , gedaan zal z!jn; onverminderd het geen omtrent den tijd en de wijze van betaling of afschrijving hierna bepaald wordt.

Betrekkelijk de bij de introductie dezer wet bereids ingevoerde of gemaakte en nog niet verimposlte dezer azijnen, limoensap, cider of poirée, zal moeten gehandeld worden, zoo als bij de publikatie omtrent de afschaffing d« r oude en de aan peiling ter introductie der nieuwe middelen zal gestatueard worden.

tvwwwiwti

SUITENLANDSCHE AZIJNEN , MIT SGADSRS LIMOENSAP , CIVER OP POIRÉE.

Art. 5.

Invosr.

De zeehandelaar, handelaar en partikulier, azijnen, lirmoensap cider of poirée wijlende inslaan van buiten 'slaads, r' mits-