is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van iedere ton spon- of bagger-turf drie stuivers, of 2 stuivers 10 penningen het dubbel hectoliter, en van iedere ton gestoken of gegraven turf, van welken aard ook, één stuiver, of i4 penningen het dubbel hectoliter.

Art. 2.

Verschuldigdheid der belasting..

De belasting zal verschuldigd zijn dad-'ijk bij den invoer van den buitenlandsclien turf; — omtrent welken invoer in all. deele zal inoete . worden geoK; oeerd de wet op den invoer van impOst-subjecte' specien gearresteerd.

Art. 3.

/' „

Plaats der voldoening van dr belasting.

Dc betaling van den impos,t op den van bil ten bet T?rjk ingevoerde» turf zal moeten ges» Ijieden aan <1 n ontvanger de.- indirecte belastingen, op de losplaats. weke zal ui • ten ZLjn eene der zóódanige Is voor de .inl ossing van impost subjecte goederen zijn geadmitteerd

En zal bij den invoer van turf per as aan de laii'l/.xjd langs de daartoj"aangewezene uiterste Wachten, met oogmerk oin den zeiven verder binnen aarts dan het onVvijè territoir, te transporteren , voor !os daats moetéh geliouden worden het naaste kantoor op of binnen de binnenlinie.

Art. 4.

. ' • A' U

Aangïjte tot betaling, verificatie en voldoening van den impost.

Het consent-biljet, ter uiterste waebt verleend, zal aan den ontvanger der losplaats moeten worden ter Itand esteld, en door dezen of d >or een ander ambtenaar, welke de ontvanger daartoe ml committeren , d boev elhiid (nrl. in liet vaartuig of op liet voertuig gevonden wordende , voor kwaliteit en kwantiteit, zoo veel doenlijk, geconstateerd en vergeleken worden met den inhoud van het consent - biljet, en