is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 20.

Visitatie in de veenderijen en op andere landen.

De verveeners en tle eigenaars van veengronden, of Van landen of gronden in of nabij veenderijen gelegen, zullen gehouden zijn ten allen tijde het onderzoek en de verificatie der ambtenaren op hunne gronden te gedoogen ; weigering daarvan zal als resistentie worden beschouwd en gestraft, en zal ook de veenman verpligt zijn om van het begin der ver— vecning af, zoo lange de quotisatie - biljetten, in art 2 5 vermeld, niet zijn uitgegeven, aan de gezegde ambtenaren , des verzocht, ten allen tijde exhibitie te doen van de consent-biljetten, declaratoiren van opneming en opmeting 7 mitsgaders van de tauxatie - biljetten , door hun verkregen , en de naauwkeurige aanwijzing te doen van alle zijne partijen gebaggerd veen en turf, of aljgestoken of uitgegraven turf en kluiten.

Art. 21.

Tijd der verveening en ontgraving van den turf

Niemand zal, na het einde van de maand Augustus in ieder jaar, eenigen veengrond of derrie mogen baggeren of land met veen bestrijken, gelijk mede niemand , na het uiteinde van de maand September daaraanvolgende, eenigen turf van de hooge veenen of andere veengronden, of uit de duinen zal mogen afgraven of afsteken, op pene van als fraudateur te worden beschouwd.

Art, 22.

Geen turf van 7j,et land ie vervoeren, noch de gronden , op welke het veen is gespreid geweest, aflegraven of aftestelen vóór de opneming en tauxatie van den turf

Niemand zal den gebaggerden of gestoken, of af- of uitgegraven turf van het land mogen vervoeren of doen vervoeren, of in loodsen, schuren of andere bergplaatsen, mogen opslaan of doen opslaan , dan , na dat dezelve a'vorens , ingevolge art. 17 dezer Wet, door een beëedigd meter of tauxateur zal zijn opgenomen en getauxeerd.

Voor zod verre de administf atie der indirecte belastingen, ten gevolge van de aan haar daartoe gegevene bevoegdheid,

bij