is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den meter en tauxateur naar Lehooren zouden kunne# worden verrigt.

De gene, welke tegen de bepalingen van dit artikel hun veen in onregelmatige figuren spreiden, den turf in eene en dezelfde partij op ongelijke grootte stikken of riemen en streepen , of ook' denzelven op eene ongeregelde wijze opzetten , zullen moeten gedoogen, dat die onregelmatige figuren zoodanig worden berekend, dat der:-el ver grootste lengte met derzelver meeste breedte worde veraienigvuldi d; dat de kleinste stikkingen ob rieming en streeping voorde stuks turven per roede van de geheeie partij gehouden worden , cn dat respectivelijk daarnaar de kwantiteit tonnen turf, of dubbele hectoliters, waarvan de iinpoit moet worden betaald , zal berekend worden.

Art. 2 4.

Verbod legen het verzetten van paaltjes of het stellen of veranderen van de merken op dezelve.

Die geen, welke bevonden mogt worden één of meerdere nummer - paaltjes van reeds gemetene partijen turf, waarop mitsdien het teekeu of de letter of letters van den meter en tauxateur gevonden worden, bij andere niet gemetene partijen te hebben verzet, — of eene of meerdere niet opgemetene of opgenomene partijen turf valschciijk met liet teeken, den letter of letters van den meter en tauxateur van den turf te hebben voorzien , zal als fraudateur van den impost worden beschouwd en gestraft.

Art. 25.

Verslag der tauxatie-biljetten en biljetten van quotisatie.

Na dat al de turf, die iemand gedurende het saizoen dqr verveeming of afgraving van den turf heeft gebaggerd of gestoken, ?al zijn opgenomen en getauxeerd, zal i«ij die tauxatie-biijetten , daarvan verkregen, vóór het uiteinde vau de maand October van ieder jaar, moeten stellen in handen van den ontvanger , welkt daartoe zal worden

aan-<