is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 9.

Meting en ijking der schepen y schuiten en vaartuigen,

f/i afgifte van den ijk brief.

> -

De meting en berekening der capaciteit van aile binncnlandsclie sciie en , schuiten en vaartuigen, zal inocten geschieden door beledigde , daart ie van 's Rijks wege gestelde , ijkf.ieesters, op zoodanige wijze, als'aan die ambtenaren bij eene instractie , voor dezelve te arresteren , zal worden voorgeschreven: zullende daarbij de geheele capaciteit Van de fchepen, schuiten en vaartuigen , zonder onderscheid tot welk oogmerk die dienen moet,'Berekend worden , en al een op de korenligters eene korting van één derde worden toegestaan voor de meerdere ruimte, benoodi^d tot het verwerken der gr;: en.

De meting en ds dienvolgens te doene aanslag voor de belasting zal nimr er bij kleinere onderdeden kunnen geschieden, danHj vierde gedeelten van een last of halve stère, zoo veel aangaat de schepen . schuiten en vaartuigen van 10 lasten of 28, 4 stèren en daar beneden; doph, boven de 10 lasten of 2'!, 4 stèren groot zijnde, zal die meting en aanslag niet anders urm bij volle lasten of stèren plaats hebben, zoo dat de gedeelten beneden het half 1 st of halve stère voor dezelve niei^ zullen worden berekend , en daar tegen voor een half iast of halve stère en daarboven één geheel last of stère genomen worden.

De eigenaars, schippers of directie-voerende over de gemetcne schepen, schuiten en vaartuigen, voor zoo >er die aan de belasting subject zijn, zullen van den ijkmeester een behoorlijk onderteekenden ijk brief erlangen, nadat alvorens het schip , schu t of vaartuig door gezegden ambtenaar zal zijn geijkt of gebrand , met de volgende teekens :

ls. Het Rijks wapen.

2^. De jaarletter.

3°. Het bijzonder merk van den ijkmeester.

4°. Het getal der lasten of stèren.

En zal de ijkbrief moeten inhouden:

A 3

1°. De-j