is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Boven Je 5o ponden of 25 kilogrammen , tot y5 ponden, of 57 kilogrammen ingesloten, zoo veel als van •75 ponden, of 57 kilogrammen;

Boven de y5 ponden of 07 kilogrammen, tot 100 ponden , of So kilogrammen ingesloten, zoo veel ais van 100 ponden , of 5o kilogrammen ;

Alles in evenredigheid van liet geen, waarmede d© honderd ponden, of 5o kilogrammen van iedere specie re-

spectiveüjk zijn belast. _ ,

I En zullen voor ééne parti! gerekend worden alle goederen Van ééne natuur, die voor één persoon ten zelfden tijd# !worden aangegeven> cn in eeue massa worden ingevoerd.

BUITENLANDSCHE PR ODUCTEN OF INrOEÜ.

VAN BUITEN 'SLAN-DS.

Art. 4.

Invoer.

De zeehandelaars , handelaars , fabrikanten , trafikanten en partikulierert, waag-subjecte specien willende inslaan van buiten 'slands, mitsgaders de schippers , karrelitden en wagenaars. welke dezelve inbrengen, zullen voor zoodanige dezer specien, Welke bij afzonderlijke wetten der indirecte belastinren belasr zijn, zich in allen deele moeten gedragen naar de wet, op den invoer van impost subjecte specien vastgesteld, — doch voorde verdere waren en koopmanschappen, die alleenlijk onderwerpen Van den impost op de waag uilmaken , gedispenseerd zijn van eene afzonderlijke inklaring, bewaking of verzegeling ten eersten kantore van aangifte, en alleen gehouden zijn tot de aangifte en het verifiëren der lading ter plaatse welke hun ter lossing zal worden aangewezen.

Art. 5.

Aangifte der schippers.

Be van buiten het Kijk komende schippers of voerlieden

A 3