is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zelfden dage, aan den ontvanger van dezen impost terug ce u-a t, bekrachtigd d^or de handteekening der ambtenaren, welkeVij de lossing, en weging of meting geadsisteerd hebben, mitsgaders d'ior d;e van den zeehandelaar, of anderen belanghebbenden, dien zulks aangaat, of deszelfs procuratiehouder, en van den schipper of wagenaars bij absentie van den schipper of dt'sf.elfs gemagtigde , zal de stuurman kunnen teekenen.

In gevalle dat, krachtens art. 16, tot eene latere we-ing of keuring consent is verleend , za! niet te mui het toezirt bij de lossing hetze fde zijn, en zullen de biljetten, ten fine voorschreven, op nieuw uitgereikt worden , wanneer totd" weging en keuring van de opgeslagene specien zal worden overgedaan.

De schippers en voerlieden voor ilen impost der waag niet gedebiteerd zijnde aan de uiterste wachten, zoo zal aan hun, wegens het voldoen ain hu ne verpi.nting en tot hunne decharge, bij de gemelde wichten niet behoeven afgegeven te worden het bewijs , deswege voor de andere belastingen banoudigd.

Art, 20,

Vernachting der consent-biljetten.

De consent-bi'jetten «uilen, het zij op dezelve nog mets, ofwel een gedeelte, is gelost, telke»/ avond (.ij den ortvanger of an er door de admudstraue aantewijzen ambtenaar, of ook bij dien der konvoij'ti, in het geval art 16 omschreven, moeten worden terug gebragt ter verpachting, en om aldaar te blijven berusten tot den dag, waarop de verdere lossing zal plaats hebben, waarvan aisdan op de biljetten aanteekeniog

zal worden gesteld.

De belanghebbende zullen deswege van den evengemelaen ambtenaar een reen bekomen, het welk bet cu)se> t biljet aau boord of bij de voer- en rj tuigen zal moeten vervangen.

Art. 21.

Nadere verjpligting der wegers.

Onverminderd h<t declaratoir van weging, op de consentbiljetten te stellen, zul en de he&edigde wegers ter gelegenheid van het a dus teiu:; brengen d-'/er documenten. in een register met str .ken of dubbele biljetten , en wei op het origineel, met onderteek tsnuig hunner namen, eene verklaung

Se"