is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der inlading en den tijd binnen wellren dc afgeteekende biljetten moeten worden terug bezorgd, voor zoo-ver de verzondene kwantiteiten betreit, worden gesupercedeerd.

Art. 82.

Maatregelen, wanneer de consent-biljetten iet binnen den bepaalden tijd terug komen.

Bijaldien de consent-biljetten niet op den bepaalden tijd ten kantore van den ontvanger, die dezelve heeft uitgegeven, zijn terug gekomen, geeft deze ambtenaar er kennis van aan den Directeur der Indirecte Belastingen in zijne provincie en tevens aan den belanghebbenden, ten einde de eerstgimeide de vereisclite perquisitien zoude kunnen doen, en de laatste van zijne diligentie en tijdige vertooning der biljetten aan de uiterste wacht, zoude kunnen doen blijken.

De belanghebbende hieraan binnen de veertien dagen niet voldoende, wordt de impost der verzondene impost subjectc specien ingevorderd.

De Directeur verwittigt van zijne zijde de Generale Directie en inquireert intusschen , staande de evengemelde veertien dagen, of de misslag ook aan de ambtenaren of aan verzuimde of verkeerde expeditie toeteschrijven zij.

Art. 83,

Vervolg.

Desgelijks, bijaldien de consent - biljetten op eene andere wijze aan den ontvanger terug komen dan door middel van ziinen Directeur, hier boven aangewezen, zal hij dezelve niet mogen respecteren noch eenige afschrijving verleenen , welke door de lijst des Directeurs zeiven niet bekrachtigd is, maar in . dusdanig geval de prders zijner superieuren vragen.

i Art. 'óit

Verbeurte der afschrijving en invordering van den import, f

Eindelijk, wanneer de biljetten over of na den geperniitteerden termijn blijken vertoond eu afgeteeliend te zijn, of ook verder vallen ia de termen van § fa yan art. 7?; s?sï Aq

G a wit"

I