is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ve°k' de.f voortanden zïjnde roerende goederen

Verkocht en ontoereikende bevonden zullen zijn.

de hL?6ëtiVan 1arate executIe «tendeert zich mede tot üe borgen der ambtenaren.

Art. 4o.

Van het regt van parat* executie en de verdere zekerheid van liet Gouvernement, ten aanzien van net privilegie en legaal vérband ten laste der contribuabelen.

De ontvangers en verdere hierin betrokkene ambtenaren, hebben, namens het Gouvernement, gelijk regt van parate executie, privilegie en legaal verband, zonder inschrijving in de registers der bewaarders van de hypotheken, tegen de genen welke 'slands regten schuldig zijn; gaande het privilegie en legaal hypotheek in met den dag dat de schuld is gecontracteerd, edoch niet langer stand grijpende dan één jaar na dat dezelve invorderbaar geweest is.

liet regt van privilegie en legaal verband zal nogtans niet toepasselijk wezen op de zoodanige debiteuren welke den ooj hun Verschuldigden impost door het entreposeren van goederen, of door eene cautie in numerair, in onroerende goederen of in inscriptien op het grootboek hebben gedekt, waaromtrent de Administratie der Indirecte Belastingen , ten allen tijde, gehouden zal zijn, een bewijs aan de belastingschuldigen at te geven. Door de evengemelde uitzondering Wordt ec.iter niet weggenomen, dat het regt van parate «xecutie en ran preferentie, boven alle andere crediteuren .hoe ook genaamd, aan de ontvangers en verdere ambtenaren blijft toekomen op de goederen ten name van den deLitevn in £ Rijks entrepóts, of tot entrepót gedesigneerde partikuiiere pakhuizen en grondbakken.

Het regt van parate executie extendeert zich tot de borgen «er belastingschuldigen,

Art. 4.1 u