is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het verplaatsen van numirierpaaltje'!, van reeds gemeten eu op;enouien veen , bij partijeü ongemeten en ouopgenomen veen, of het valschelijk met het teeken der meters of tauxateurs voorzien van dusdanige paaltjes.

Het opbreken van veen vóór de opmeting cf opneming.

Het wegnemen van dien na de opmeting cf opneming, doch tóór de taxatie.

Bij de belastingen, wegens welke afschrijving verleend wordt bij den uitvoer ter negotie.

Het niet uitvoeren Van ter negotie gedeclareerde impost subjecte specien.

Hit minder uitvoeren, Jan op de biljetten vermeld is.

Het afleveren en uitvoeren van specieii oi waren van mindere afschrijving dan de gedeclareerde.

Het schenden der zegels.

Het breken der lading en ontladen of overdoen van impost subjecte speciën binnengaats , en op het territoir van den Staat, anders dan in de gevallen , bij de speciale wetten uitgezonderd.

Het ontladen buitengaats, doch op de kusten, anders dan in de gevallen van stranding en voorziening als boven.

Het gebruiken der voor negotie uitgeklaarde waren tot scheeps-cansiuntie.

Bij den impost op de schepen of het binnenbindsch lastgeld.

Het gebruiken van schepen en vaartuigen, in de termen der belasting vallende, zotder dezelve te hebben doen meten en bsanden.

Het gebruiken der gemeten of geijkte en gebrande sehepen, zonder deswege binnen de termijnen , bij de wet bepaald, een lastbrief te hebben genomen.

Het vergiooten of doen vergrooten der schepen en vaartuigen, zonder consent der daartoe bevoegde ambtenaren.

Het gebruiken van vaartuigen , welke aldus clandestien vergroot zijn, of in het algemeen vat» grootere capaciteit, dan waarvoor dezelve gebraad, en de scheepspapieren uitgege-* Vtn zijn.

Het uithakkenwe^ttcxaea of veranderen u»r merken.