is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïnvokdp.kt^O VAN BOET*, «Tn^Tï ■»*

VER, RAAGDE B « T * T I* O TAN 1 * P O S I T I S *

OF UOFGTOGTEN.

Alt. 9«

Prescriptie of verval van prefer-nti» ra de hprMlie tfrrnijneri yari moord,' ring.

Ten aanzien van de verjamg van de regtfn^dw. als mede de, ac>ien van publieke aanklager* er.

T .£2=2^X5^5% .k«tiKS-

C ZöUbe» d... m >.« fs

yiin te dien efl'ecte, dat wanneer binnen den gemelij^n tijdcle parate executie wet «1 ajn aangevangen, de goéderen , ^achtens Lt privilegie of legaal verband en de personele boi^.n, met effecavelijk zullen zijn aangesproken en vervolgd Sjorden, het regt van parate executie, prmlegw eö Waai *ƒ»«£. mitsgaders de aanspraak op de borgen verval)en z*l ƒ, zullende, in dit geval, de daartoe gestelde eomptabftlf,, d-zen tijd verzuimende, tégen den nalatige» Weu, .deen behouder» eene personele actie en bet yepchuld.gdfe «net de schalen w-4ke het Rijk. door zijn verzuim, zouie io, gen lijden ten zijnen paitikulleren laste worden nagetrokken.

Art. 91.

Wijze van invorderen bij parate e.vcufie.

De invordering, welke, krachtens deze algemene «n wijders overeenkomstig de speciale wetten, niet volgens, den gewonen regtsdvvang . maar bij parate executie r h«t tegen bekende. net zij tegen onbekende goederen en peisonen, za moeten plaals hebben , zal door de hiertoe gecommitteerde ambtenaren , na de gemaakte of no» te maken wetten, aangrlerd en voortgezet moeten wordenrvolgens de manier van procederen. Art_ g2<