is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tinnen dit Koningrijk aangebragt worden; zullende het Departement van Koophandel en Koloniën daarvan ten genoege doen blijken aan de administratie dei- ia— komende en Uitgaande regten.

8°. De goederen gaande naar of komende van de Kust Van (guinea, zoo lang zulks door den Koning zal worden noodig geoordeeld , miis vóór d inJading of lossing daartoe de vereischte do<\um..nten trn kantore der inkomende en uitgaande regten zijn verleend, en \oorbehoudens de noodige voorzorgen tegen alle misbruik.

9 - D? goederen, welke in uitheemsche of Nederlandsche schepen uit de Oost-Indische Bezittingen van dezen Staat in eene haven van het moederland zullen worden aingebragt, zullen vnj zijn van inkomende regten , mits aan de administratie der inkomende en uitgaande regten deugdelijk bewezen worde, dat aan <le jNederlandsche autoriteiten in dezelve Bezittingen , v n de geheele ladingen van zondanige schepen de Vastgestelde uitgaande regten zijn betaald geworden.

10°. De goederen welke met Nederlandsche schepen, uit Nederlandsche havens, worden vervoerd naar Suriname.

1 en aaiizien der goederen, komende van de Kust van Guinea en uit de Oost-Indische Bezittingen van den Staat, onder § § ij en 9 vermeld, zal niet te min moeten worden in acht g(nomen, dat, voor zoo verre dezelve anders dan in producten van den grond of grond toffen mogen bestaan, de toegestane vrijdom van inkomende rekten zich niet vrder zal uitstrekken , dan ten bedivge der in de ISederlandsche etablissementen op de Kust van Guinea, of in de Oost Indische bezittingen van den Staat , geheven wordende uitgaande 1 egten , en dat alzoo , wanneer ® d'ar van de goederen, welke geene producten van den grond of grondstoffen zijn, of in het geheel geene, of mindere uitgaande regten dan de alhier gevorderd wo de de inkomende regten bedragen mogten, zijn betaald, in dat geval de geheele inkomende regten , of hetgeen dezelve alhier meerder dan de aldaar

i>e-