is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tomen met oogmerk om te overwinteren, zullen daarvan .binnen vier-en-twintig uren na hunne aankomst, aan de eerste wacht verk'aring moeten doen, met specifieke vermelding van den inhoud der lai'ing, van de plaats der herkomst, en van »de bestemming; alles op den voet en op gelijke pene, als tegen liet niet of niet behoorlijk inklaren van uit zee binnen komende schepen hiervoren is gcstatueerd.

Art. i58.

De goederen in zoodanige schepen geladen zullen niet onderworpen zijn aan de betaling van 's Rijks regten; doch, bijaldien de nood vordert eenige der goederen te verkoopen of te lossen, zonder de laatsten weder in te nemen, zullen daarvan de regten moeten worden betaald, en de schippers met de overige goederen Vrij mogen vertrekken; mits dat de lossing geschiede op schriftelijke permissie van den directeur of van den eersten ambtenaar der inkomende en uitgaande regten in loco, en wijders onder toezigt van de commisen ter recherche, en dat voorts geobserveerd worde het geen, omtrent liet aangeven en lossen van uit zee inkomende goederen, hier voren wordt geordonneerd.

\ Art. i3g.

Wanneer eenige goederen worden over boord gezet, voor een' korten tijd, uit noodzakelijkheid, tot reparatie van het schip, havenen van het goed of dergelijke, zullen geene inkomende of u'tgaande regten gevorderd worden ; doch zal zulks niet m >gen ^esc neden dan op perm;ssie, zoo als in het voorgaande art k 1 is gezegd, en zal de lossing . havening en weder inladiiig van het goed niet mogen plaats hebben, dan onder gedurig* tegenwoordigheid van één of twee commisen ter recherche.

Art. i4o.

De goederen, alzoo gelost, zullen worden opgeslagen in een pakhuis voirzien met twee verschillende sloten op iederen ii.^ang, van welke sloten één sleutel zal berusten onder den ko>pman of schipper, en de andere onder den ontvanger der inkomende cit uitgaande regten , zoodanig, dat, zonder deszelfs tegenwoordigheid of toestemming, niemand in het pakhuis komen kaa, en, voor zoo verre die goederen niet mog ten worden opgeslagen