is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van pubiiekcn verkoop za{, voor zoo verre de goederen Lij do waard j zijn belast, tlie heffing geschieden naar mate van den prijs dien uczciveu bij dun verkoop zullen mogen gelden.

Art. i43.

Wrakken, masten, zeilen, ankers, touwen, en andere ge-J reedschappen van gebleven schepen geborgen, zullen vrij zijn van de betaling der inkomende regten, mits biijke van de wezenlijke stranding, en de vervoer dier goedeivn geschiede met voorkennis en op schriftelijke permissie van den ontvanger ten naasten kantore.

Art. i4g.

Alle de zoodanfgen, die met de bezorging van zee- en strwd'-vonden belast zijn, worden geordonneerd , om dadelijk , wanneer eenige gestrande of' in zee opgevischte goederen onder der zei ver beheer konen, daarvan aan het naastbij gelegene kantoor der ii.komende en uitgaand^ regteu kennis te geven, gelijk ook de ambtenaren vaa hetzelve kantoor almsi de worden gelast, om zorg te dragen, dat die goederen, dad-iijk na dat deze kennisgeving bij bun zal zijn ontvangen, worden gerechercheerd en daarvan pertinente aanteekening geschiede, mitsgaders en in ailen gevalle een wakend ook te houden, dat aan den inhoud der voorsciirevene artikelen stiptelijk worde voldaan.

ZESTIENDE HOOFDSTUK.

Vzn den invoer langs de rivieren.

Art. i5o.

De schippers, langs de rivieren inkomende, zullen hunne generale verklaring of balance, inhoudende de kwantiteit, kwaliteit, nummers eri nierken, als mede de waarde der naar de waarde betalende goederen, in hunne schepen geladen, bij hunne aankomst op de eerste wacht overgeven , en, daarenboven, in handen van den i^rsten ambtenaar aldaar, onder solemneler» eede verklaren, dat, huns wetens, geene van de bij hen ingevoerde goed- en zijn verswegen of kwalijk

D 3 aan-