is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene plaats op liet onvrije territoir gelegen, zullen op de kantoren aan de grenslinie de regteu ontvangen worden, en alzoo in plaats van volgbrieven, inkomende paspoorten worden afgegeven aanvJijzende de te houdene route en den tijd binnen welken het transport naar dc bestemming zal moeten geschied zijn.

ACHTTIENDE HOOFDSTUK.

Vzn den doorvoer van goederen.

Art. 162.

Het staat vrif van en naar alle landen en plaatsen f aüeflei goederen, waren en koopmanschappen, waarvan de doortder door Ous, het zij geheel, het zij voor eenen t:j 1, niet /.al rvord'-n verboden , te water en te lande over het gebied van het Koningrijk tier Nederlanden door te voeren, tegen betaiing van eenmaal het regt op het inkomen Óf uitgaan , dat van beide het hoogste is, of Wel van drie percent der waarde van de goederen , ter keuze van den aangever.

Van de volgende speciën, welke bij de indirecte belastingen zijn bezwaard, te weten: zout, pekel, zeep, wijn, gedisleleerd, bier, azja, turf' en steenkolen, zal, voor zoo verre de doorvoer van eenige derzelven niet zal worden verboden, voor transito - regt worden betaald twee percent van de waarde.

Voor goederen, die, bij het tarief of anders, op den in- of uitvoer zijn of zullen worden verboden , doch niet Van het faveur van doorvoer uitgesloten, a!al voor transito - regt van derzelver waarde worden voldaan drie percent.

Art. i63.

F,n ral, bij de betaling van het transito - regt, tevens moeten worden gesteld voldoende cautie, ten beloope van dat geen wat minder mogt zijn betaald dan van de doorgevoeld wordende goederen zoude verschuldigd zijn, indien dezelven ten invoer waren gedeclareerd; des dat ten op-ïigte van goederen, dia ni<n van het faveur van doorvoer zijn uitgesloten, doch anders z ju verboden intevoeren, tot zekerheid Van den weder-uitvoer , zal moeten worden gesteld eene sulficiente cautie , t;n bedvake van de dubbele waarde der goederen. '

ö 4 Ait. ïGi.