is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

HET KONINGRIJK. DERNEDERLANDEN.

(N°. Dö.) BESLUIT van den 51 sten October 1816, houdende nadere bepalingen , omtrent het opmaken , uitvaardigen en beteekenenvan dwangbevelen en het uitspreken van verstek legen de Koopers van Gemeentegoederen , welke met de betaling achterlijk zijn gebleven.

Wij WILLE M, bij de cratie GODS, Koning

der nedeblanden, PttINS van OrANJE-nassau , GrOOT-

Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Herzien Ons besluit van den ïgden Januari i8i5 , n°. 1013, houdende bepalingen omtrent de invordering en betaling der kooppenningen van Gemeente-goederen , welke, ingevolge dc w*et van 20 Maart 1815, zijn verkocht geworden ;

Op voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche 7 ken;

Gezien het rapport van Onzen Minister van Justitie , in dato den oosten September 1816, n°. 43 o ;

Den Raad van State gehoord ^advies van 28 Oclober 18 1 6 , n . 4).

En in aanmerking 'nemende, dat bij art. 2 van het gemeld besluit , de wijze is voorgeschreven . waarop de dwangbevelen tegen de koopers van zoodanige Gemeente- goederen , welke met de betaling zijn achterlijk gebleven , moeten worden opgemaakt, uitgevaardigd en betei kei><l , cn dat voorts bij art. ^ bepnald is, dat de Intendanten, in het geval daal' bij uitgedrukt, bij een arreté of besluit, de voorsz. koopers Vau hunnen koop zullen kunnen vei steken enz, ;