is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

krmst; a!s dan noordwaarts langs dien weg van Bourhis naar

Vl re lies, tot aan het dorp Virelles ; en vervolgens lanL den

Teg dlt 0rP' naal' de aan den grooten weg van Chimay

MalJjeZ m ,Un*Sou?sn CMom), gelegen hofstede Malad'^ genaamd tot daar, waar die weg met dezen grooten wi?g in aanraking komt.

1 Van .d:i^r' noordwaarts langs JaatstgemeIden grooten we» loopende door bet dorp ^„sse, ,°t voorbij bet gclmcht' Lauroy, aan de» eersten aardenweg welke noord-oostwnarts van deaen grooien weg naar het dorp; Solre St. Gery leidt' vervolgens langs dien aarden weg tot aan dit dorp van dit dorp

SCnaamd' lno?e««< voorbij bet ui

■Y' tot.a,a de" grooten weg van Beaumont naar Batben-

,ot •*»d™ *•*»*>»»-

stJan^;Üir'/in ee"e reg,te ,ijn' door de velden °P de hofstede Termulo,, genaamd, gelegen aan de regteriijde van

den weg Van Beaumont naar Charhroy; langs dezen Wc*

aan den weg naar Ihuin, en voorts Jangs laatstgemdden

weg, loopende voorbij de hofstede Maistriaux •-eraan, f en

krutsende den we* van Brunehault en het bosch van AVM

J t x™Laho.Yai,x, tot aan het voetpad van het ge¬

hucht Marzelle „aar de hofstede genaamd La Loge, bil den boek van het bosch van Go zés ■

Van diir, langs dit voetpad, loopende langs bet eemelde

bet g'bueht laquejesse; van dit gehucht, langs don we» genaamd Chemm du Poteau, tot aan de hofstede van VauZLA onder de gemeente van Fontair: e

dovoTallV -11 V°01ilS gS ,CU Weg 113311 en tot aal1 het

dorp la Buissiere, gelegen aan de rivier de Sambre.

Van da;r, Jangs den ouden weg van la Buissiere, naar Bergen m Henegouwen (Mons) , loopende voor bij de lolstede genaamd Rciwande, alsmede voorbij de Kapel de * 01 ■> gelegen ten noordoosten van het dorp Merbes le C/iateau en latende regts het bosch van Sociau, tot aan de brug ' liggende op de beek, genaamd Ruissrau du Seigneur • vervolgens Jangs denzei ven weg, latende regts de kapel du Rozaïre, links bet bosch van la Marlière, regts de hofstede genaamd Man Etable ( beboorende onder de gemeente van l ecnaut). en verder links bet bosch van LisseroVle, en ieg s dat van la Ville, tot aan het gehucht J.isseróclle en wijders langs dcnzelfdea weg , latende links bet dorp Fau~

reulx ?