is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.. „ willen de ambtenaren der indirecte belastten ,

Zijnde» zoo «alle voor hen, welke eeneop.n-

dadeli k bij de ver'ficatu-, o h slu;ten d,:r re-

staande rekening hebben, fitma5lifeden of an-

, r i«bS'„°6l°eS ' £W. W d« . -k,« r • «" tou<1',nde de """""

rificatie iouU m"Se» P|"J» ^JP t»n den tijd «lel

6"",udeD-

Art. 11.

Onderrigt den belastingschuldigen, bij de akte van 0nderTlg bevinding of notitie te geven.

In de notitie den belaStinJC^er^^ln den impost moeiallen de tijd en wijze van aanzuivenu0

te» vermeld zijn. f„Trn::nen van aananiverng zullen yol-

Deze tiid, vnjze en dc be,,aU„g.H óer nieu-

lomm 8c"seld,™°"a,iX„, „„rwe de ...ff"* 'Pe.c,e"t

ïssfi W zr£z r« *s-J££

S^sS^zX^ •» - ,ibnk'6ie

*en. i2.

Viltondermg op ** «»»•«* ~"W'

t vonreaand artikel noodwendig alleen •De bepalingen van ^ZeneUde en met den dag der mtrofcunnende zien op de aa ■ £/j ecien, zoo zullen dezelve

ductie aauW zige »»P Je !bij de aar)ZUivering der onder de iiiet toepasselijk a']ii °l> rckeningen, vermiste gecce-

oude systema's bestaan S0VCieenStemming met

diteerde specien , imaar z llef l ; i ''der oude middelen ge-

srvp srs.ï.t^nS-f*wa,ie "e,te"'

moeten Tforden behandeld.

A*ï.