is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Honingrijk der Nederlanden, ingevolge artikel 206 van «le grondwet, bestaan het korps nationale militie, waar van de sterkte altijd zal staan in evenredigheid van één. man voor iedere honderd zielen der geheele bevolking van het Rijk.

Dit korps zal zijn zamengesteld uit infanterie, artillerie, kavallerie en trein»

2. Aan elke provincie zal, naar gelang harer bevolking, één of meer bataillons infanterie, of wel eeri bepaald gedeelte van dien , worden toegevoegd. Het Icontingent der provincie zal altijd tot aanvulling' dier zelfde bataillons of gedeelten van dien verstrekken ; dien ten gevolge zal elk" bataillon geformeerd zijn uit ingezetenen van een zeker bepaald getal aan eikanderen grenzende, en zooveel mogelijk xot dezelfde provincie behoorende genieenten.

Van het kontingent van elke provincie zal in evenredigheid der bevolking, een zeker, door Ons te bepalen getal manschappen, jaarlijks worden afgezonderd, om te dienen tot aanvulling en kompletering van de artillerie, kavallerie en treia.

5. Aan de Gouverneurs der provinciën is de zorg opgedragen van al wat in dezelve tot het werk der ligting van de nationale militie betrekkit g heeft,- zij ontvangen dienaangaande de nordige instructien, naar aanleiding van de voorschriften dezer wet.

4. Iedere provincie zal door Ons, op de door Gede-

PU"