is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In tijd van oorlog zal de aanvulling, naar gelang der Omstandigheden, spoediger plaats hebben.

ig. A-IIe manschappen, den ouderdom van vijf-en* dertig jaren nog niet bereikt hebbende, die, na expiratie van hunnen vijfjarigen dienst, zouden verkiezen bij het korps te blijven dienen , en zich dienvolgens op nieuw voor eigene rekening, en alzoo niet als plaats Vervangers , voor den tijd van vijf jaren , zouden willen engageren, strekken in mindering der kon tingenten van de gemeente uit welke zij - primitief zijn in dienst gesteld, of voor dewelke zij gerekend worden bij het battaillon of korps te dienen, en worden overigens bij overijden, desertie, of andere wijze van ontslag uit den dienst gelijk gesteld, met alle andere eerst in dienst getredene peraonen.

20. Vóór den vijfden van de maand Januari zullen er jaarlijks , door de kommandanten der batailions of korpsen, aan het Departement van Oorlog en door dat, vóór den twinligsten Januari, aan de Gouverneurs der provinciën worden toegezonden:

Vooreerst: cene naauwkenrige opgave van alle manschappen die, het zij door overlijden, desertie, of andere omstandigheden , op den eersten dier maand, werkelijk ontbreken; ingerigt volgens het model, te dezen s»h litt. A.

rp

tweede-, eene opgave der manschappen die, na expiratie van hunnen diensttijd, verkozen hebben te bnjven dienen, volgens het model litt. B.

A 5 jEn