is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liet bijzonderin het oog moeien worden trehouden , dat,

Welke aanspraak op vrijstelling iemand zoude vermeenea wegens gebreken of anderzins te hebben, des niet tegenstaande d; inschrijving en loting door denzelven, eveu eens als door alle alle .anderen, zal moeten geschieden.

52. Ond :r de inschrijving Zuüen ook begrepen zijn de gehuwden en afwezenden. De gehuwden zu !eo dadelijk, immers binnen acht dagen na de inschrijving, aan het plaatselijk bestuur moeten vertoonen de bov.j .>:n Van hun huwelijk en van hèt aanwezen der ec b e.ibotenj Zu lende de ira'aligen in cene boele vervallen, welke hier na in art. 65 bepaald is,

5T. De ou'eTS, voogden en regenten, sullen verpligt

zijn hunne kin léren of pupillen , in persoon, of door iemand daartoe door hun schriftelijk gematigd, te doen msclirij ven. Daarin n latig blij vende , ?.u en zij verbeuren eene boete van niet meer dan honderd guldens, doch niet minder dan vijf-en- twintig guldens, en ingeval van volstrekt onvermogen , met cene gevangenis van één tot twee maanden worden gestraft, onverminderd de bepalingen ten aanzien der kinderen of pupillen, bij art. 166 hierna gestatucerd.

54. Deze en alle andere boeten welke krachtens de tegenwoordige Wet, worden opgelegd en ingevorderd, vervallen ten voordeele van de k s van de gemeetite, tot üewelke de veroordeelde b h rt.

55, Zij die voorgeven hunnen ouderdom niet te weten, B 5 of