is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

87. De werkzaamheden der loting akoo afgeloopen zijnde , zal de iotings-lijst worden geverifieerd en gesloten , en door den militie-kommissaris met de tegenwoordig zijnde léden van het plantselijk bestuur worden geteekend. De militie-kommissaris zal dezelve binnen veertien dagen na den laatsten dag van loting, of zoo veel vroeger als mogelijk zijn zal, aan den Gouverneur verzenden; binnen welken tijd hij de certificaten, tot bet bekomen van vrijstelling overgelegd, examineert, en de reclame onderzocht hebbende, zijne aanmerkingen deswege in de kolom , daarvoor in de lotings—lijst bestemd, ter neerstek.

88. De Gouverneurs, de registers en certificaten ontvangen hebbende, zenden een tlèrzelve , zoo spoedig

mogelijk, met de daarbij behoorande certificaten aan de leden der Staten, die de militieraden zullen presideren , na alvorens elk lotings-register te hebben onderzocht en zich te hebben verzekerd, dat omtrent elk persoon en reclame de aanmerking van den militie- komraissaris in hetzelve is gebragt, en houden voorts het duplikaat onder zich.

89. Wanneer de lotings - lijst der eerste klasse geen genoegzam aantal personen oplevert, om bet vereischte kontingent uit dezelve te kunnen vinden, zullen de ontbrekende uit de tweede klasse worden opgeroepen, naar de volg-orde der nummers door hen bij de vroegere loting getrokken, ook deae niet toereikend zijnde , 'uit de derde, en zoo vervolgens in dat geval worden da

C 2 lo-