is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reilde officieren*'*! er korpsen, waartoe zij behooren, tennis geef' » ten einde vervolgens, de concert met den Gouvern ar , naar de oorzaak van dat achterl>Jqveil }iet noodige onderzoek te cloen , en alle middelen in bei werk te stellen om_hei verblijf der achtergeblevenen op te sporen.

179. D* gemeentebesturen Houden een naauwkett-rig oezigt over de niet verlof teruggekeerde manschappen, én doen aautcekening, op een j e ister in duplo vólgens liet rn >del lit'. II, van het overlijden derzelr» en van alle andere bijzonderheden welke hun betreffen en van eenig belang kunnen worden geoordeeld.

180. Telken tvve? maanden, zullen zij aan de Gouverneurs een naauw keurig rapport, omtrent den staat derzei e manschappen en hume gedragingen inzend n? met verm iding speciaal van a'ie zoodanige mis-'ragin-!' n en onger geidhed n doorh n begaan, als welk® ter hunner ktunisse zullen gekomen zijn.

181. Telken twee maanden zullen de Gouverneurs de met verlof te huis zijnde manschappen, om het evea tot welk' provincie zij behooren, in de hooidplaats van het kanton bi-men 't welk zij zich bevinden, doen bijeenkomen, om dez lve aldaar, gekleed ia de uniform. en voorzien yan de verdere kleeding- en equi(,ements - stukken die. bij vertrek van het korps aan hun zijn gelaten, door eenen militie - kommissaris te laten inspecteren., welke daarvan aan den voornoemden Gouverneur een oias.audig rapport zal doen,

1S2, D(ï

I ' ■ *

/