is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tenaren, mitsgaders door de advokaten, prokureurs en deurwaarders bij Onze hoven van justitie en regtbaaken, behoort te worden afgelegd;

Op het rapport van Onzen Minister van Justitie;

Den Raad van State gehoord,

Hebben besloten en besluiten s'

Art, i. De presidenten, raden, regters en plaatsvervangende regters in Onze hooge geregtshoven en in de regtbanken van eersten aanleg en koophandel, Onze prokureurs-generaal en alie de ambtenaren van het opeHbaar ministerie, alsmede de vrederegters en hunne plaatsvervangers , mitsgaders alle de griffiers en kommisen - griffiers zullen op de wij ze, bij ieders godsdienstig genootschap gebruikelij k, afleggen den navolgenden eed:

„ Ik zwere (belore) dat ik getrouw zal zijn aan den

Koning 7 en dat ik «1«» grondwet 2al rmrlprlinnrlen ca „ handhaven.

,, Ik zwere (belove) dat ik den post ( ambt of bedie-

„ ning) van . ter goede trouw met alle

„ naarstigheid, eerlijkheid en onzijdigheid zal waarne„ men, zonder mij van de stipte vervulling der pligten „ die op inij zullen rusten, af te laten trekken.

„ Zoo waarlijk helpe mij God almagtig

s. Dé