is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

klein, in dit Rijk , liet zij te land, het zij ter zee, ia te Toeren , «onder betaling der belasting bij de wet van «en Srlen October 1S16 op dien invoer bepaald.

2. Voor, zoo vee! dén intoör aan de landzijde aangaat , zullen Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en de Directeur-Geni raai Ier Konvoij'en en Licenten , de kantoren aanwijzen, langs welke dezelve plaats zal mogen hebben,

/

5. Op de aldus éihtewijzêb kantoren, en in da havens alwaar 7,'ulks noodzakelijk zal worden geafcht, zullen de respeclive Staten Provinciaal, deskundigen doen plaatsen, teu einde het aattgebragte Vee te öaderzoe «n, en kennis te némen van het certificaat, waarvan ieder transport za' moeten vergezeld zijn> dat op de piaats van waar liet afkoriisng is, geene bejmettelijke ziekte hoegenaamd, onder het rundvee heerscht • deze eert fikaten zullen moeten afgegeten zijn door de regering der plaats.

4. Zoo de deskundigen verklaren , dat het voor den invoer bestemde rundvee, in een bedenkelijken staat is, of het daartoe bestemde cerïilikaat onvo'doende bevonden wordt, zal het niet wórden toegelaten, maar dadelijk over de grenzen terug gebragt worden.

De uitvoering van het bovenstaande wordt opge-

dra-