is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

va>i alle goederen, aldaar ïn nationale bodems afgescheept of met dezelve, aasseVoérd wordende.

5. De opbrengst der voorschrevens lastgelden en regfen, zal gesteld worden ter beschikking. van de Ditecfeuren van den Levcinlfcheri Handel, welke daarvan , onder jaarlijksche verantwoording aan de A.Igemeene Rekenkamer , gebruik zullen Öiaken , tot bestrijding der kosten van beheer en bijzondere bescherming, welke deze handel én vaart vereischen.

41 De thans in sommige zeesteden bestaande Ivamers van Directeuren, worden op den voet van hare instelling bevestigd.

5, In andere zeesteden zal de Koning insgelijks eene Kamer van de Levant kunnen oprigten, met inachtneming van de hernieuwing, op gezette tijden, der leden uit welke zij zamengesteld zal zijn.

6. De Kamer te Amsterdam aal, bij voortduring, den rang en titel van Presidiale Kamer hebben, en daurvan de werkzaamheden verrigten,

<j. Op de bijeenroeping door haar te doen, gullen één of meer uit de Directeuren van iedere Kazich éénmaal 's jaars in eene Algemeens Vergader