is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZOO IS HEI , dat Wij, den Raad van' State §e-> koord, en met gemeen overleg van de Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze :

Aan de verordeningen bij de wet van den agsten December i3i6 daa,gesteld , met opzigt tot de belastingen, regten en andere inkomsten en baten van het llijk , wordt bij deze eene voortdurende kracht toegekend, te dien efFecte, dat dezelve zullen blijven in volie vigeur na den Jaatstcn December dezes jaars, en zoo lange als

IJ'et (loor andere wettelijke bepalingen zullen 2i]h vervangen.

»

Lasten en bevelen dat deze in het staatsblad zal worden geïrjsereerd, en dat alle ministeriële departementen en autoriteiten, kollegien en ambtenaren aan dc nanuwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven m 's Gravenhage , den aésten December des ;asrs lSl7? het vijfde Onzer Regering»

(Geleelend) WILLEM.

Van wege den Koning,

' _ - .• * t' i ' r

QGetee&end) A. R. Falck,