is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zelve door 's Rijks ambtenaar, krachtens ds wet eü overeenkomstig de aangifte, zijn berekend.

liGt regt kan noch verminderd noch tei*uc gciTevcn Worden , dan alleen in de gevallen , dat de wet niet naar behoor en mogt zijn toegepast< alsdan zijn de belanghebbenden bevoegd tot het vragen van teruggave, zoo als de Staat verpügt is dio te geven.

De betaling van Let regt van successie , Van het regt van overgang en der boeten, zal geschieden binnen zes weken na de dagteekening der insinuatie van de oproeping tot voldoening, weke, na dat de zes weken voor het Verbeteren der aangifte toegestaan, zullen zijn verstreken,'van wege den ambtenaar van het regt van succesïie, aan het gekozen domicilium der aangevers, en, indien er geen aangifte is gedaan, aan het domicilium van eencn der erfgenamen, legatarissen of donatarissen, executeurs-tesiamentair, voogden of curators, hij exploit door den deurwaarder, Zal worden beteekend.

Wanneer de betaling niet gesekiedt Lii nen den bepaalden tijd, zal er een tiende gedeelte van hët verschuldigd icgt, als boete zijn verbeurd, en bovendien de kosten van het exploit.

2f. Van het regt van successie is vrijgesteld :

•1°; Al wat geërfd of verkregen wordt in de regte lijn 5

Al wat echtgenoote», kind of kinderen te zamen In huwelijk verwekt of descendenten daarvan nalatende, van elkander erven of verkrijgen;

5°. Al