is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de verevening en voldoening der nog bestaande achterstallige vorderingen van onderscheiden aard geen langer uitstel gedoogen; dat de noodige gelden bebooren te worden aangeschaft ter nakoming der verbindtenissen, aangegaan bij liet traktaat, te Londen gesloten op den lSden Augustus i8i4; en eindelijk, dat het raadzaam is, te gelijker tijd, te voldoen aan art 199 der grondwet, bij hetwelk vastgesteld is, dat de schuld jaarlijks in overweging moet worden genomen, ter bevordering der belangen van de schuldeisohers vau den Staat;

ZOO IS I1ET, dat Wij , den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg van de Staten-Generaal , hebben goedgevonden en verstaan, gelijfc Wij goedvinden en verslaan bij deze :

EERSTE HOOFDSTUK.

Gewone middelen om de Slaats-uitgciven van roiü ie bestrijden.

Art. 1. Ter bestrijding van 'sRijks uitgaven over den jare 1818, zoo als dezelve bij de algemeene begrooting van Staats-uitgaven zijn bepaald, zullen wofden gebezigd:

Eersleiïjk : aU« de zuivere inkomsten en baten, voortspruitende uit 's Rijks Domeinen , uit de beids