is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

flaalsbelioeften voor de Nationale Schuld thans uitgetrokken, telkens met het noodig montant ten behoeve van het Syndikaat der Nederlanden worden vermeerderd en wel tc beginnen met den jare 1819.

0.*). De aldus uitgegevene schuldbekentenissen van het Syr.dikaat, 2de series, zullen successivelijk , te beginnen met den jare 1820, worden vernietigd.

54. Ten eiude deze vernietiging regelmatig te doen plaats h vb hen , zal er jaarlijks eene som van niet minder dan drie niillioenen guldens van de voorschrevene schuldbekentenissen worden ingetrokken, en zulks tot dat alle de schuldbekentenissen van het Syndikaat der Nederlanden, uitgegeven ten gevolge der wet van den 11 den November i8i5, zullen zijn afgelost.

Het alsclan nog niet ingetrokken gedeelte der 2de series, zal worden afgelost bij maandelijksche lotingen , uit het bedrag der 15 op-centen, welke bij artikel 5 der evengenoemde wet, ten behoeve van het Syndikaat der Nederlanden zijn daargesteld, en die zoo veel langer zullen worden geheven en uitsluitend gebezigd , als tot gcheele vernietiging dezer nieuw daargestelde schuld zal worden vereischt, terwijl op het voormeld tijdstip de bij art. 02 liiervoren bepaalde vermeerdering van den post voor de Nationale schuld op de algemeenebeerooting van staatsbehoeften uitgetrokken , zal ophouden, en de sommen voor de rentebetaling van het overschietend gedeelte benoodigd, tevens uit het be-ii'ag der meergemelde op-centen zullen wordtin befireden.

35. Het