is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegen betaling Van deze belooning, zal vorderen: gelijk, omgekeerd, bij verpligt zal wezen, zoo dikwijls visie te geven van de in bet entrepot onder zijne bijzondere bewaring gestelde zeep, als de opziener des entrepóts of de over lietn staande ambtenaren, zulks zullen noodig oordeelen , doch zonder betaling van belooning.

Betrekkelijk het naar welgevallen des belanghebbende «oenen en sluiten der partikuliere pakhuizen, welke tot tijdelijke entrepóts toegelaten zijn, is het aan den KoDÏng Voorbehouden, om reglementaire bepalingen daar to stellen, in verband met de plaatselijke omstandigheden ea de belangen van handel en administratie.

kïL S&.

Vervoer van het eene entrepót naar het andere, a. Buiten de gemeente.

Bijaldien de belanghebbende afleveraar of wel de kooper, Overnemer of verkrijger der zeep , den verroer wenscht te doen plaats hebben van het eene entrepot naar hetandere, niet in dezelfde gemeente gelegen, zal hem zuiiss toegestaan kunnen worden , wanneer deszelfs elders gevestigde handel of handelsbetrekkingen hiertoe voldoende aanleiding geven.

Even als bij hét voofgaande artikel zal zulks voor geene l'.fernere froefeéiheden, gevraagd ktmnen worden, dan van twee duizend ponden , of negen honderd acht- entacbrlig kilogrammen.

Oef eigenaar, corfshftatasfïs óf nieuwe v<V rijger der zeep, Welke desefve elfjei's in een la;wis pakhuis wenscht geëntr;-poseercJ te zien, zal gehouden wezen- deswege da ge-

A s WO-