is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vitrpligüngcn dar zeepzieders en reepmakers , nopens hunne fabrikagis of z ieder ij van zeep.

Art. 52,

Aangifte der zeepzieders , wegens het aanvangen hunner ziedingen van zeep.

De zeepzieders of zeepmakers zullen telkens , wanneer zij voornemens zijn zeep te zieden ofte bereiden , of, in overeenstemming met het bepaalde bij art. 5g e , loog te trekken , te zieden of tc stoken , gebonden wezen daarvan aan den hiertoe gestelden ambtenaar der Indirecte Belastingen , waaronder hnnne zeepziederij of zeepmakerij behoort, kennis te geven, daags vóór dat bet vunr onder de keteis zal worden gelegd.

Deze aangifte, welke fcbrifteÜjk zal moeten geschieden, door den zeepzieder of zeapmaker,' ot deszelfs zaakgelastigden zal behelzen:

x3. De plaats en dagrekening.

21'. Den naam of de firma des aangevers.

5». De zeepziederij, derzelver merk of andere kenteekenende omschrijving.

4®, Het uur, dat liet vuur onder den ketel za! worden aangemaakt.

5". liet nummer des ketels, bestemd om het beslag of ziedsel te ontvangen.

6'. Den dag en bet nar waarop de vating ot vorming der aeej) zal aanvangen.

Voor