is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«oo vele gelijke deelen als er bedatbakken in lmnne brandeiijen zij<i, en om wijders slechts van zoo veel deelen in de regten te worden aangeslagen als er bes'ajjbakken door hun in distelatie zijn aangegeven, of in gevolgen van hun registers beslagen.

De indeeiingen zullen op deuzdfden voet als de ruimte der beslagbakken geverifieerd, en van nummers voorzien worden, terwijl eene meerdere vulling a!s liaude zal gestraft worden.

Bij eene herhaalde overtreding zal de brander daar te boven vallen in de tweede § van het voorgaande artikel , en steeds volgens de volle ruimte der bestaande of verkleinde gisttobben of gistbakkun worden oaogesiagün.

Alt. 22.

Aangifle der branders, wegens het aanvangen hunner distelalien.

De branders der drie eerste klassen", welke voornemens zijn hunne distelatien, dat is de vervaardiging van moutwijn of ander gedisteleerd uit graan-specicn , of andere grondstoffen aait te vangen, zullen gehouden Wezen daarvan aan den daartoe gestelden ambtenaar der indirecte belastingen , waaronder hunne branderij behoort, kennis te geven, daags vóór het eerste beslaau der granen, meelspecien of anders grondstoffen.

Deae aangifte, welke schriftelijk zal moeten geschiede»