is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 53. a.

Vervoer van, liet eene gedeelte van het Rijk naar het andere, over zee.

Voor zoo verre een brander verkiezen mogt Let binnenlanlsch gedisteleerd van de eene plaats van het Rijk naar de andere, over zee te doen vervoeren, zal hem zulks worden toegestaan, onder de volgende voorwaarden :

1*. Dat hij, bij den uitvoer, zal moeten in acht nemen al hetgeen tot den uitvoer voor negotie, met genot van afschrijving, is bepaald : waartegen hem dezelve tegen ƒ29 - : het okshoofd, of 12 guldens 44 cents het hectoliter zal Worden gegeven.

29. Dat de uitgevoerde fusten zullen moeten ziju voorzien van een vervoer-biljet, houdende opgave van het getal, de nummers, de merken en den inhoud der fusten, den naam van d<n uitvoerder, de plaats van waar dezelve zijn gekomen , de plaas der bestemming en den naam van den consignataris, en met bepaling van den tijd binnen welken de vervoer zal zijn volbragt.

5". Dat de dranken , ter plaatse der bestemming aangekomen, in hoeveelheid en soort cf gehalte

zul-