is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 85. ci.

Vi-rvoer van'Lieren van de eene plaats van het Rijk naar de andere over zee.

Bij vervoer va i tinacnlandsche bieren van de eana plaats van het Rijk naar ue andere overzee, zal wel de afschrijving, even als'bij anderen uitvoer naar buiten 'slands, te«cn in achtneming der voorschriften, bij de wet gegeven, worden verleend, doch zullen dezelve ter plaatse van de aankomst cimmer anders, dae als bieren van hu:ten 'slands aangebragt , kunnen worden beschouwd, eu dus ais zoodanig behandeld en in belasting aangeslagen.

Art. öj. I).

Voorziening ten aanzien der brouwers, welke hun bedrijf laten varen.

De brouwers, welke verlangende zouden mogen zijn hun bedrijf te laten varen , of wel hunne fabrijk geheel Stil te doen st.ian , zullen gehouden wezen hiervan schriftelijk kennis te geven aan de ambtenaren der indirecte belastingen in de gemeente, alwaar hunne brouwerij gelegen is, veertien dagen vóór het eindigen hunner werkzaamheden.

Het zelfde zal moeten in acht genomen worden door de boelredderaars en executeuren iii de boedels van over-

A 5 le-