is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

\vannecr eenig partikulier pa'.'nis tot tijdelijk en'.repót is toegestaan, zal er hoegenaamd geen pakhuishuur worden gevorderd, en zullen mitsdien slec'its de kjs~ ten van toavoorzigt en die yan sluiten en ontsluiten, hierna gemeld, komen voor rekening van den genen, welke verlangt zijnte azijnen, limoensap, citroensap cider of poirée , op deze wijze in het entrepot te ber0en.

Er zal eene matige , door de Generale Directie almede te bepalen, belooning mosten worden gevoederd, voor het openeu en sluiten des «ntrepóts, hetwelk zo» dikwijls zal moeten geschieden a!s de belanghebbende dit, tegen betaling van deze belooning, zal vorderen; gelijk, omgekeerd, hij verpligt zal wezen, zoo dikwijls visie te geven van het in het entrepot onder zijne bijzondere bewaring gestelde dranken, als de opziener aes entrepots of de over hem staande ambtenaren, zulks iullen noodig oordcelen, doch zonder betaling van belooning.

Betrekkelijk het naar welgevallen der belanghebbenden openen en sluiten der partikuliere p khuizen, welke tot tijdelijke entrepóts toegestaan zijn, is het aau den Koning voorbehouden om reglementaire bepalingen daar te stellen, in verband met de plaatselijke omstandigheden en de belangen van handel en administratie.

Art. 56.

T ervoer van het eens entrepot naar het andere. a. Buiten de gemeente.

Bijaldien de belanghebbende afleveratir of wel de

A. 2 loo-