is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

а. dat de borg woue en deszelfif domicilie hebbe iliï dezelfde provincie, alwaar het cautie-vorderend kantoor gevestigd is.

б. dat de borgtogten nimmer wedci'LccrJg zijn, zoo dat deae goed zoude spjrekeu voor gene, en gene voor deze.

c. dat de persoon, welke a'« borg we/isclit op te treden, niet zelve gewikkeld zij in eenige ambtsbetrekkingen of bedrijf, krachtens hetwelk Lij ia eigen persoon aan het Rijk relsenp igtig is.

d. dat <le borgtogt gejustificeerd worde door eens akte van het plaatselijk bestuur , Welke telken drie jaren , ten koste der belanghebbenden , zal moeten vernieuwd worden.

e. dat dezelve niet opzegbaar zal wezen , dan schriftelijk; dat deze opzegging aan dien genen zal moeten gcschieden, welke de borgtogt beeft gevorderd, en geene kracht kunne hebben dwrééne 11a de beteekening dor hiertoe strekkende akte.

f. dat in cas van overlijden des borgs, dezelve nop; ten behoeve van d.n borgste'ler zal moet-.H voortloopen 3 gedurende een gelijk tijdverloop van «éne maand.

A % g. Da}