is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hunne werkzaamheden en bemoeijenissen tot de Regtbank yan Eersten Aaanleg, in dezelfde stad zitting houdende, sulipn ovtj-.aaij,

2 De gr'(Her cn verdere gecrnploijeerden der inget.o ken regtbank, zuilen worden toegevoegd aan de Regtba k va;; Eerst n Aa.'ileg , en zullen bij dezelve hunne Wer'*z»atn heden blijven uitoefenen, in alle zaken welke tot dn commerciële reg soefening betrekkelijk zijn , op dei: voet waarop /.ij tot dus verre, bij de Regtbank van Koophandel wei\ s arfi zijn geweest.

1 *•

5. AU. bij Ie ingeirokkpne Rcgtbat.k van Koophardel aanhangige comentieuse zaken , zullen , bij eerie epkele dagvaaidng, tot de Regtbai k, van Eersten Aanleg worden o.ertebiagt, Welke op de laagste arrementen zoodanig zal i-fgt toen en doen voort procederen, als zij in foeds justitie zal vtrmeenen te behooren, zullende piettepiin de vorengemelde Regtbank van Koophandel, tot qp het oo^eubJik harer ontbinding, zoo veel mogelijk grachten af te doen cn te btsassen allo zaken welke in staat van wijzen zijn gebragt.

4. De Regtbank van Eersten Aanleg te Brugge, zal, •jiadat de werkzaamheden van die van Koophandel tot haaf ?tillen zjjn overgegaan, in alle failliet-boedels, de regJers - commissarissen uit de gesupprimeerde Regtbank van Koophandel, welke in die boedels zijn benoemd geweest, door bars leden doen vervangen, behoudens de yerpnlweorde'ijkheid van ceistgemeide 5 tot op het oogenjh'fk vgn dip vervanging»

On-