is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo algemeene als plaatselijke daarop toepasselijke Tarordeningen, als met de behoeften des handels in het al gemeen, en die der onderlinge betrekkingen der inee~ zetenen in het bijzonder; en het mitsdien noodzakelijk is, dat de voorzeide keuren, reglementen en ordonnantiën behoorlijk worden gewijzigd, en de beurten en veeren , waarvoor dezelve zijn vastgesteld , zoodanige inrigting erlangen, waardoor dezelve uitsluitend dienstbaar worden gemaakt ter bevordering der nijverheid, zonder aan de vrije onderlinge circulatie eenige belemmering toe te brengen;

Op de rapporten van Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken en voor het publieke Onderwijs, de Nationale Nijverheid en de Koloniën, van den iSden Mei ïJJitj, n°. 287, n°. 46, en 19 Augustus daaraanvolgende, n°. 5o6;

Den Raad van State gehooid,

Hebben besloten en besluiten :

Art. x. Met inha:sie van het bepaalde bij het derde artikel van Ons, in het hoofd dezes omschreven, besluit, van den ïsten Maart 1818, (staatsblad n». 9), zullen de binnen onderscheidene gemeenten en plaatsen in Ons Rijk bestaande inrgtingen en verordeningen op de beurt-, markt- en veerschepen , tot vervoer van personen of goederen, van de eene plaats naar de andere op vaste dagen en uren varende, in volle kracht en werking kunnen blijven; voor zoo verre namelijk de respeciive Piegeringen der daarin betrokkene plaatsen met ge~

meen-