is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN HET

KONINGRIJK DER. NEDERLANDEN,

• 35*!) BESLUIT van den i3den September 1818, regelende de uilvoering der wet van den listen April\%\o, nopens het befictr der Mijnen.

Wu WILLEM, bij de gratie GODS, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau Groot-Hertog van Luxemburg, enz. , enz. , enz'

lierzien de wet van den sisten April 18x0 over hei beheer der mijnen;

, In aanmerking nemende de noodzakelijkheid, om naar ccn legenvvoordigen vorm van het algemeen béstuur onderfcheidene bemoeijenissen, welke bij de evengemeld* wet bepaald waren, nader te wijzigen;

En willende voorzien in de uitvoering van het geeK

ae bedoelde wet bepaald is, met betrekking tot d« vergunning van mijnen j

A Op