is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d. Dat een Rommandant en chef of ander V lag-ofhcier, bestemd voor, of behoorende tot eenige stal ion, en door, of in eenige andere station passerende , niet geregtigd zal zijn in eenigen prijs, genomen buiten de grenzen van de station, voor welke hij bestemd is of behoort.

o. Dat wanneer een Vlag-ofïicier, minder in rang, gezonden wordt om een, Vlag-ofïicier, hooger in rang, op eenige station te versterken, de hooger Vlag—officier geen regt zal hebben op eenig aandeel in prijzen, genomen door den Vlag-olïïcier minder in rang, vóór dat deze binnen de grenzen van de station zal aangekomen zijn , of werkelijk eenige orders onmiddellijk van hem zal ontvangen, of in de uitvoering van eenige order door denzelven uitgevaardigd , werkzaam zal zijn geweest.

Doch dat zoodanig \ lag-officier zal gei'egtigd zijn tot zijn bepaald aandeel in alle prijzen , gemaakt door het eskader , tot welks versterking hij gezonden is, van den tijd af, dat hij binnen de grenzen van het kommando van zoodanig Vlag-ofïicier hooger in rang zal aankomen.

f. Dat een Vlag-ofïicier, eene station verlatende , hetzij om naar huis te keeren of om een ander kommando op zich te nemen, of anderzins ( uitgenomen ter zake van eenen bijzonder dringenden dienst, met oogmerk om tot de station terug te keeren , zoodra als zoodanige dienst volvoerd zal zijn) geen aandeel zal hebben in prijzen, genomen door achtergelaten schepen of vaartuigen, nadathij hetkommando zal overgegeven hebben of na dethij de grenzen van de station zal gepasseerd zijn, ingevalle hij het kommando zonder opvolger verlaat.