is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lil. Zij zullen, bij voorraad, deze goedereu, bosschen en renten blijven besturen , en daarvan eene afzonderlijke rekening bonden, tot dat dezelve goederen, met de opbrengsten, te rekenen van den iste" Januari 1819, aïui de geiegiigden zullen kunnen wedergegeven woeden.

IV. De Adininislrative Commissie der Beurzen, te Bergen in Henegouwen, wordt van nu af, gehouden voor vernietigd, doch zal desniettemin verpligt zijn om gelijkelijk, zonder uitstel, aan Onzen bovengemeldeu Minister inlezendeu eene tabel van de stichtingen der Beurzen , welke zij bestuurt, met alle daartoe behoorende oorkonden, welke in hare bew.iring zijn.

/ij zal, binnen een half jaar, aan Onzen voornoemden Minister, naauwkeurige rekenschap moeten doen van haar gehouden bestuur , hetgeen zij bij voorraad zal blijven uitoefenen, zonder echter nieuwe Beurzen te kunnen begeven .

Alle begeving van Beurzen door de Commissie 11a kennisgeving van dit tegenwoordig besluit, zal van geene kraclit zijn.

Onze voorz. Minister zal de noodige maatregelen nemen om van den staat der Administratie van de Commissie , op het tijdstip der kennisgeving te doen blijken.

V. Het bestuur der goederen , bosschen en renten, in de voorgaande artikelen vermeld en in het algemeen, van alle, welke uit stichtingen van Beurzen voortvloéijen, en, in het vervolg, moglen ontdekt worden, zal zoodra mogelijk, terug gegeven worden , aan degeuen die bij de akten d-ei stichting benoemd zijn, De beschikkingen dezer akten zullen in alle opzigteu , zoo uaauwkeurig doenlijk is, inacht genomen worden,