is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

recuzalgeven, endenZeebrief aanden Directeur-generaal deiIn- en Uitgaande Regten en van de Aecijnsen zal inzeilden) en zulks op eene boete van duizend guldens.

XIV. Zoodra een schip , voor liet welk een Zeebrief is verleend , door verkoop geheel van eigenaar verandert, zal dezelve dadelijk worden gehouden voor vervallen; zullende de verkooper, bijaldien die verkoop binnen dit Koningrijk geschiedt, en het schip zich binnen hetzelve bevindt, gehouden zijn den aan liem afgegeven Zeebrief, veertien dagen na het gedane transport, te doen geworden aan den Ontvanger van zijn district (die hem daarvan een recu zal geven, en den Zeebrief aan den Directeur-generaal der In- en Uitgaande Regten en van de Accijnsen zal inzenden) en zulks op verbeurte van eene boete van duizend guldens; en zal in allen gevalle aan zoodanig schip geen nieuwe Zeebrief worden verleend, vóór dat de oude zal zijn terug gebragt.

XV. Indien door onderdanen van dit Koningrijk, schepen van een Zeebrief voorzien, welke zich builen 's Lands bevinden , worden verkocht, gelijk mede, ingevalle van sloping , of van verongelukking, wanneer de Zeebrief mogt worden behouden of gered, zullen de schippers of gezagvoerenden gehouden zijn hunne Zeebrieven dadelijk te roijeren en door te snijden, en in dien staat aan Onzen Minister, Consul of ander Agent, indien eenige daar ter plaatse gevonden wordt, onder deszelfs akte of recepis, overtegeven, om door denzelven Minister, Consul of Agent te worden overgezonden aan den Directeur-generaal der I11eu Uitgaande Regten en van de Accijnsen; en, bijaldien daar