is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXXVI. Ingeval iemand, wie liij zoude mogen zijn , Turksche Paspoorten ten dienste van vreemde mogt geven , of afstaan , liet zij bij verkoop, leening , ruiling ot onder welken anderen titel liet zoude mogen zijn , of ook dezelve mogt namaken of vervalsclieii, zal liij daarvoor met den dood worden gestralt.

XXXVII. In cas van overtredingof verzuim in de opvolging der bepalingen, op liet stuk der Zeebrieven en Turksclie Paspoorten , bij de tegenwoordige Wet voorgeschreven, zal worden geprocedeerd op gelijken voeten wijze als zulks, ingeval van overtredingen der Wetten op de In- en Uitgaande Regten gebruikelijk is, de te verbeuren boeten zullen worden verdeeld op zoodanige wijze , als nader door Ons zal worden bepaald; zullende de schepen, voor zoo verre de waarde derzelve toereikende is, voor de boete zijn verbonden en executabel.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geïnsereerd, en dat alle Ministeriële Departementen en Autoriteiten, Kollegien en Ambtenaren , aan de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Brussel , den i4ion Maart des jaars 1819* het zesde van Onze regering.

WILLEM.

Van wege den Koning, J. G. de Mey van Streefkerk.