is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Formulier van Turksche Paspoort. Wij WILLEM, bij de gratie Gods , Koning der Nederlanden , Prins van Oranje-Nassau , Groot-Hertog van

Luxemburg, enz., enz. , enz.

Aan allen, dien het aangaat!

Laat passeren het schip gevoerd bij

schipper . ..., met zijne passagiers , goederen en koopmanschappen , zonder eenig belet, verhindering , saisering of molestatie, zijnde Ons bij goede getuigenisse gebleken, dat hetzelve schip toebehoort aan ingezetenen dezer landen.

Gegeven te ... den

van .... het jaar en

van onze regering het

Uitgegeven van wege den Koning.

De Directeur-Generaal, enz.

Ter Ordonnantie van den zei ven ,

Reg. No. de vereisch1e eed op ditPaspoort is afgtlegd voor mij ontlergeteekeii den

der In- en

Uitgaande

Regteu en

Accijnsen

te

dea

Formulier van de verklaring, onder eede, door twee der voornaamste reeders ( de boekhouder, zoo die medereeder is, daar onder begrepen ) ingevolge art. uS dezer TT et voor de uitgifte der Turksche Paspoorten, in handen van den Directeur der In- en Uitgaande Regten en van de Accijnsen afteleggen.

» Wij ondergeteekenden ...» wonende «te . . verklaren, dat het^ . . • schip , « genaamd • • hebbende ... dekken,