is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goederen in vaten, kisten, pakken, balen, manden, enz., aangebragt, eeue verkeerde aangifte, ten aanzien van het gelal derzelve is geschied, zullen de schipper en stuurman enderworpen zijn aan de volgende penaliteiten , zonder qputiscatie der goederen :

a. Wanneer minder is aangebragt dan de opgegeven kwantiteit, aan eeue boete van f 100 - voor elk ontbrekend stuk; zullende een derde dezer boete aan het Rijk worden verantwoord, voor de regten , welke mogten zijn verkort;

b. W anneer meerder wordt gevonden, dan het opgegeven getal, aan den zesdubbcldeu impost, welke, 11a behoorlijke verificatie, wegens het meerdere verschuldigd is; zullende deze boete worden gedragen voor 5/8 door den schipper, en 3/8 door den stuurman, en nimmer minder zijn dan ƒ500 voor den eerste , en f '300 - vo,or den laatsteu.

De boeten, in dit artikel vermeld, zullen niet worden verbeurd , wanneer het verlies aan regten ƒ 5 - of minder mogt bedragen.

Art. 61.

Ten aanzien van gestorte goederen, zullen de schipper en stuurman gestraft worden :

a. Wanneer het excedent meer dan een tiende beloopt, met den zesdubbelden impost van dit meerdere.

h. Wanneer minder wordt uitgeleverd, dan bij de generale verklaring is aangegeven, en het verschil, met betrekking tol zout, meer dan een vijfde en, met betrekking tot alle andere gestorte specien, meer dan een tiende bedraagt, insgelijks me t